Regulamin

1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie sklep.wolf-garten.pl jest prowadzony przez firmę MTD POLAND Spółka z o.o. ul. Handlowa 24, 84-241 Gościcino, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000133046  Wysokość kapitału zakładowego: 9 100 000, 00 zł., NIP: 5262646510.

2. Regulamin Sklepu jest zamieszczony na stronie internetowej sklep.wolf-garten.pl.

3. Sklep internetowy znajdujący się na stronie sklep.wolf-garten.pl stanowi platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami towarów, a MTD POLAND Sp. z o.o. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin stanowi część umowy kupna sprzedaży zawartej pomiędzy MTD POLAND Sp. z o.o., a Nabywcą.

5. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od MTD POLAND Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie sklep.wolf-garten.pl.

6. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie sklep.wolf-garten.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

7. MTD POLAND Sp. z o.o., jako Sprzedawca, jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonującym w imieniu własnym i na własny rachunek obsługi produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie sklep.wolf-garten.pl.

8. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Nabywców będących Konsumentami Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.

9. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność MTD POLAND Sp. z o.o.. z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Nabywców produktów będących przedsiębiorcami.

10. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.

2. Sklep Internetowy

1. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie sklep.wolf-garten.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone na rynek Polski legalnie.

2.Dostarczony towar może znajdować się w otwartym opakowaniu i nosić ślady użycia w zakresie, w jakim to wynika z konieczności dokonania przez MTD POLAND Sp. z o.o. przeglądu przedsprzedażnego. Nie stanowi to podstawy dla Nabywcy do formułowania względem Gwaranta roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi.

3. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) oraz są wartością brutto (zawierają podatek VAT).

4. MTD POLAND Sp. z o.o. ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i za jego zgodą.

5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

3. Składanie zamówień

1. Do zapoznania się z ofertą sklepu służy katalog produktów oraz moduł wyszukiwania produktów.

2. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji "Dodaj do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość i wybierając opcje "Aktualizuj koszyk".

3. W celu kontynuowania zakupów należy wybrać opcję „Kontynuuj zakupy”. W każdej chwili można powrócić do zawartości koszyka wybierając opcję „Koszyk”, znajdującą się w prawym górnym rogu.

4. W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcję "Przejdź do kasy", a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

5. System wysyła e-mail na podany adres Nabywcy z potwierdzeniem rejestracji zamówienia i wartością brutto zamówienia.

6. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny, dział obsługi klienta skontaktuje się z Nabywcą w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.

7. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

4. Koszty dostawy zakupionego towaru i formy płatności w Sklepie Internetowym

1. Dostępne formy płatności to płatność przelewem w tradycyjny sposób, płatność poprzez Przelewy24 w ramach, której opłaty można dokonać jako przelew, płatność kartą kredytową lub skorzystać z systemu sprzedaży ratalnej, płatności ratalne Credit Agricole, płatność gotówką przy odbiorze.

2. W przypadku zamówień o łącznej wartości powyżej kwoty 199 zł brutto opłaconych przelewem, przez Przelewy24 lub płatności ratalne Credit Agricole koszty transportu w całości pokrywa MTD POLAND Sp. z o.o.

3. W przypadku zamówień o łącznej wartości powyżej kwoty 199 zł brutto z płatnością przy odbiorze koszty transportu w kwocie 5 zł brutto w całości obciążają Nabywcę.

4. Dla zamówień o łącznej wartości ponizej kwoty 199 zł brutto opłaconych przelewem, przez Przelewy24 lub płatności ratalne Credit Agricole koszty transportu w kwocie 15 zł brutto w całości obciążają Nabywcę.

5. Dla zamówień o łącznej wartości ponizej kwoty 199 zł brutto z płatnością przy odbiorze koszty transportu w kwocie 20 zł brutto w całości obciążają Nabywcę.

5. Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.

2. Nabywca ma prawo anulować zamówienie w ciągu 12 godzin od momentu złożenia przez niego potwierdzenia zamówienia. Anulacji zamówienia dokonuje się drogą mailową na adres: wolf-garten@wolf-garten.pl.

3. Orientacyjnym czasem dostawy jest czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki. Przesyłki dostarcza firmą kurierska. Przewidywany czas dostawy wynosi 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie MTD POLAND Sp. z o.o. dla zamówień z polskiego magazynu oraz 5-10 dni roboczych dla zamówień z magazynu w Niemczech.

4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru lub konieczności weryfikacji jego stanu lub potrzeby dokonania czynności kompletacji sprzętu. W powyższych przypadkach MTD Poland Sp. z o.o. skontaktuje się drogą mailową z Zamawiającym w celu poinformowania go o zaistniałych okolicznościach.

5. Towar jest wysyłany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 

6. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy.

7. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w momencie odbioru pod względem jej kompletności, braku uszkodzeń, czego dokonuje w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru, Nabywca ma prawo do odmowy przyjęcia towaru. Brak takiej odmowy potwierdza, iż dostarczony przez MTD Poland Sp. z o.o. towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nieuszkodzony w chwili odbioru przez Nabywcę.

8. Wskazane w pkt. 7 uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania i śladów użycia urządzenia określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.

9. Wraz z dostarczeniem towaru Nabywcy jest doręczana faktura imienna. Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorcą to w celu otrzymania  faktura VAT zobowiązany jest do wypełnienia dodatkowego pola w formularzu danych.

6. Gwarancja

1. Wszystkie towary marki grupy MTD zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie sklep.wolf-garten.pl są objęte gwarancją MTD POLAND Sp. z o.o..

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dostarczonej Nabywcy wraz z zamówionym towarem.

3. Gwarancje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe MTD. Adresy punktów handlowo-serwisowych znajdują się na stronie internetowej MTD www.mtdpoland.pl

4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. Zwrot zakupionego towaru

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca będący Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście zwracany towar do MTD POLAND Sp. z o.o. odpowiedzialnego  za realizację zamówienia wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota ceny produktu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu. Powyższy zapis nie znajduje zastosowania, jeśli zmiana zwracanego towaru była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrotowi podlega poniesiony przez Nabywcę koszt dostawy towaru. Koszt odesłania towaru ponosi Nabywca.

4. Kwota 100% ceny produktu wraz z kosztami dostawy towaru poniesionymi przez Nabywcę jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu nadania towaru.

5. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie poprzez ogrodniczy sklep internetowy sklep.wolf-garten.pl i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres wolf-garten@wolf-garten.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego dostarczenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez MTD Poland sp. z o.o. dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

8. Rękojmia

1. Reklamacje składane rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, Konsument ma prawo zgłosić roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres MTD POLAND Sp. z o.o.. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.

3. MTD POLAND Sp. z o.o. zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z rękojmi.

4. Jeżeli Nabywca, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W razie zaistnienia wymienionych powyżej okoliczności MTD Poland sp. z o.o. zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci cenę zapłaconą przez Nabywcę.

5. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi wobec MTD POLAND Sp. z o.o. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

9. Ochrona danych osobowych

1. MTD POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gościcinie, ul. Handlowa 24, 84-241 Gościcino - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umów sprzedaży. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z Nabywcą wyłącznie przez firmę MTD POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gościcinie, ul. Handlowa 24, 84-241 Gościcino.

2. Prowadzący Sklep nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mailem na adres: wolf-garten@wolf-garten.pl

10. Pozostałe postanowienia

1. Prowadzący Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne ze stanem rzeczywistym. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikami działu handlowego MTD POLAND Sp. z o.o.

2. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru. W takich przypadkach MTD POLAND Sp. z o.o.. skontaktuje się z Nabywcą, celem poinformowania go o zmianie parametrów. Nabywca podejmie decyzję o zawarciu umowy bądź rezygnacji z zamówienia.

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z prawem odstąpienia od umowy wynikającym z obowiązujących przepisów.